Gitár (akkordikus tanszak)

Gitároktatásunk célja a hangszeres oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képessége, illetve készségei szintjének megfelelően kotta és stílus hűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.

Tanítja: Tóth Bence


Jazz-dob (ütős tanszak)

A jazz-dob oktatás célja, hogy zenei nyelv eszközeinek, szabályainak megismerésével, hangszerkezelési és technikai eszközeivel, a tanult zenei ismeretek során előforduló különböző játékmódok, mozgásformák megismerésével, improvizációs készségfejlesztéssel a dob természetes kezelését, gyakorlatban való alkalmazását elérje.

Tanítják: Kárpáti Benedek és Pávai Apor


Furulya, fuvola (fafúvós tanszak)

A furulyatanítás általános céljai, hogy a tanuló megismerje a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható művek minél szélesebb körét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. Fuvola tanszakon kezdettől fogva a tanszak meghatározó feladata a játékosság mellett az igényesség, a szép, kifejező fuvolahang, a helyes légzés kialakítása. Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit, a különböző artikulációkat, díszítési módokat.

Tanítják: Szántó Katalin és Takács Dorka


Szolfézs (zeneismeret tanszak)

A szolfézs célja a hangszeres oktatás együttműködésen alapuló elősegítése.

Tanítja: Hajdú Kornélia


Zongora (billentyűs tanszak)

A zongora tanszak célja, hogy ismertesse meg a tanulókkal a zongora alapvető sajátosságait. Képessé tegye a növendékeket a hallás utáni játékra, kétkezes játékra kottából, de a tanszak teret ad az improvizáció fejlesztésének is. 

Tanítják: Bidoul Arielle és Hajdú Kornélia